Có 1 kết quả:

thu thành

1/1

thu thành

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

gặt, thu hoạch