Có 1 kết quả:

thu thúc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gom lại để chấm dứt.