Có 1 kết quả:

thu hoạch

1/1

thu hoạch

phồn thể

Từ điển phổ thông

thu hoạch, lấy được

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gặt hái được.

Một số bài thơ có sử dụng