Có 1 kết quả:

thu hoạch

1/1

thu hoạch

giản thể

Từ điển phổ thông

thu hoạch, lấy được