Có 1 kết quả:

thu tập

1/1

thu tập

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thu thập, sưu tập