Có 1 kết quả:

thu âm cơ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Máy thâu thanh, máy ra-đi-ô.