Có 1 kết quả:

thu dưỡng

1/1

thu dưỡng

phồn thể

Từ điển phổ thông

nhận nuôi, nhận làm con nuôi