Có 1 kết quả:

cải biến

1/1

cải biến

giản thể

Từ điển phổ thông

cải biến, biến đổi