Có 1 kết quả:

cải khẩu

1/1

cải khẩu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tự sửa chữa