Có 1 kết quả:

cải danh

1/1

cải danh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đổi tên, thay tên

Một số bài thơ có sử dụng