Có 1 kết quả:

cải đô

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dời đô, thiên đô.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thay đổi nơi mặt thủ đô.