Có 1 kết quả:

công phạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem binh tiến đánh — Ta còn hiểu là sức mạnh của thuốc men làm hại ta khi dùng quá nhiều hoặc dùng lầm.