Có 1 kết quả:

công kích

1/1

công kích

giản thể

Từ điển phổ thông

1. công kích, tấn công, đánh
2. buộc tội ai, kết tội ai