Có 1 kết quả:

công thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiến đánh và giũ gìn, chỉ việc tiến lui khi đánh trận.

Một số bài thơ có sử dụng