Có 1 kết quả:

công đả

1/1

công đả

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đánh, tấn công, công kích