Có 2 kết quả:

phóng nhiệmphóng nhậm

1/2

phóng nhiệm

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặc kệ, người ra sao thì ra, không dính dáng đến.

phóng nhậm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nuông chiều, cưng chiều