Có 1 kết quả:

phóng lãnh tiền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buông mũi tên ngầm, chỉ sự ngầm làm hại người khác.