Có 1 kết quả:

phóng mệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buông trôi lệnh trên. Trái lệnh trên.