Có 1 kết quả:

phóng đại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm cho lớn lên, cho to hơn.

Một số bài thơ có sử dụng