Có 1 kết quả:

phóng khai

1/1

phóng khai

giản thể

Từ điển phổ thông

phóng thích, giải thoát, giải phóng