Có 1 kết quả:

phóng khí

1/1

phóng khí

giản thể

Từ điển phổ thông

từ bỏ, ruồng bỏ, bỏ đi