Có 1 kết quả:

phóng thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buông thả cho tay mình, ý nói làm gì thì làm, không biết kiêng nể.

Một số bài thơ có sử dụng