Có 1 kết quả:

phóng thí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem cho.