Có 1 kết quả:

phóng ánh

1/1

phóng ánh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chiếu phim