Có 1 kết quả:

phóng hoả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nổi lửa đốt cho cháy.