Có 1 kết quả:

phóng pháo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bắn súng — Bỏ bom.