Có 1 kết quả:

phóng trí

1/1

phóng trí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đặt, để, bày biện