Có 1 kết quả:

phóng tứ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Phóng tứ 放恣.