Có 1 kết quả:

phóng chẩn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem tiền của ra phát không cho kẻ nghèo khổ hoạn nạn.