Có 1 kết quả:

phóng khai

1/1

phóng khai

phồn thể

Từ điển phổ thông

phóng thích, giải thoát, giải phóng

Một số bài thơ có sử dụng