Có 1 kết quả:

phóng tông

1/1

phóng tông

phồn thể

Từ điển phổ thông

nới lỏng, buông lỏng, thả lỏng