Có 1 kết quả:

chính sự

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Việc chính trị. ☆Tương tự: “chánh trị” 政治.
2. Có tài năng làm việc chính trị. ◇Lưu Kì 劉祁: “Triệu dĩ kì (Dương Chi Mĩ) học vấn, chính sự quá nhân, nhã trọng chi” 趙以其(楊之美)學問, 政事過人, 雅重之 (Quy tiềm chí 歸潛志, Quyển cửu) Triệu thấy ông ta (Dương Chi Mĩ) học vấn, tài chính trị hơn người, nên rất quý trọng ông.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc nước, việc trông coi sắp đặt trong nước.

Một số bài thơ có sử dụng