Có 1 kết quả:

chính tình

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tình thế chính trị. ◎Như: “chính tình ổn định” 政情穩定.