Có 1 kết quả:

chính kiến

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Quan điểm chính trị, ý kiến về chính trị.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ý riêng của mỗi người về việc nước.