Có 1 kết quả:

chính đảng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đoàn thể hay tổ chức quy tụ những người cùng đường lối, chính kiến để hoạt động chính trị, mưu cầu quyền lực.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tổ chức quy tụ những người có cùng ý kiến, đường lối sắp đặt việc nước.