Có 1 kết quả:

cố hữu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vốn có từ trước. ◇Hoài Nam Tử 淮南子: “Dụng phi kì hữu, sử phi kì nhân, yến nhiên nhược cố hữu chi” 用非其有, 使非其人, 晏然若故有之 (Chủ thuật 主術) Dùng người, không bắt buộc đều phải là người (thân tín cũ) của mình, hãy để cho họ được ở yên chỗ như vốn là người (thân tín) của mình từ trước vậy.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sẵn có. Vốn có từ trước.

Một số bài thơ có sử dụng