Có 1 kết quả:

cố sát

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ cố ý giết người (về phương diện pháp luật). ◎Như: “tuy nhiên tha biện xưng thị tự vệ, đãn kinh quá hiện tràng nghiên phán, pháp quan nhưng phán định tha phạm cố sát chi tội” 雖然他辯稱是自衛, 但經過現場研判, 法官仍判定他犯故殺之罪.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chủ ý giết người.

Một số bài thơ có sử dụng