Có 1 kết quả:

hiệu lực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái sức đem lại kết quả mong muốn.