Có 1 kết quả:

tự sự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kể lại việc xảy ra.