Có 1 kết quả:

tự tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kể lể nỗi lòng. Đoạn trường tân thanh : » Dang tay về chốn trướng mai tự tình «.