Có 1 kết quả:

tự thuật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kể lại. Kể ra.