Có 1 kết quả:

mẫn ngộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thông minh, mau hiểu.