Có 1 kết quả:

mẫn huệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thông minh mau hiểu.

Một số bài thơ có sử dụng