Có 1 kết quả:

mẫn trí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lanh trí, đối phó kịp thời.