Có 1 kết quả:

mẫn nhuệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mau mắn, sắc sảo.