Có 1 kết quả:

mẫn nhuệ

1/1

mẫn nhuệ

giản thể

Từ điển phổ thông

sắc bén, sắc nhọn