Có 1 kết quả:

cứu nhân nhất mệnh thắng tạo thất cấp phù đồ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Cứu nhân nhất mệnh thắng tạo thất cấp phù đồ” 救人一命勝造七級浮屠: Cứu mạng một người còn nhiều công đức hơn là xây chùa miếu bảy tầng cao. § Ca dao Việt Nam: Dẫu xây chín đợt phù đồ, Không bằng làm phước cứu cho một người.