Có 1 kết quả:

cứu nhân độ thế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giúp người vớt đời.