Có 1 kết quả:

cứu nguy

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giúp đỡ khỏi lúc hiểm nghèo.