Có 1 kết quả:

cứu bạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lôi kéo ra khỏi tai nạn.